Da nema naših dobrih donatora i zaljubljenika u ovaj sport sve bi bilo puno teže :)

1. DVORAC GJALSKI ZABOK
2. RESTORAN PRIMOŠTEN ZAGREB
3. RESTORAN MADERA ZAGREB
4. MARINA HRAMINA MURTER
5. DAMIR MILJAK
6. SAŠO APOSTOLOVSKI
7. MPB BETON d.o.o.
8. JADRAN NAUTIKA d.o.o.
9. KERA TERM d.o.o.
10. SIL-EM d.o.o.
11. MARE INFINITUM d.o.o.
12. TUTUS GRADNJA d.o.o.
13. RIBOLOV NA JADRANU
14. ŽELJKO SOKAČ
15. NUTIKA CENTAR NAVA d.o.o.
16. BEACH BAR TRPANJ
17. NEOPLANTA AD Novi Sad

 

DOBRO JE ZNATI:

POREZNE OLAKŠICE ZA DONATORE

Izvorno tumačenje Porezne uprave Ministarstva financija

Zakon o porezu na dobit (”Narodne novine” broj 177/04, 90/05 i 57/06) u članku 7. točka 11. regulira da

„porezna osnovica se povećava za darovanja u naravi ili novcu, učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, ako su ta darovanja veća od 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini.
Iznimno, svota može biti i veća od 2% prihoda prethodne godine ako je dana prema odlukama nadležnih ministarstva o provedbi financiranja posebnih programa i akcija.“
Zakon o porezu na dohodak (”Narodne novine” broj 177/04) u članku 36. stavak 27. regulira da
„porezni obveznici mogu uvećati osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiroračun, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, sportske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak.
Iznimno, osobni odbitak se uvećava za darovanja dana iznad propisane visine, pod uvjetom da su dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programa i akcija, ali ne i za redovnu djelatnost primatelja darovanja.“
Dakle, sva darivanja, bilo u novcu ili u naravi, koja ne premašuju 2% ostvarenih ukupnih prihoda darovatelja u prethodnoj godini, priznaju se kao izdaci samim slovom Zakona.